Kthemi bothet ta shti kari

Kthemi bothet ta shti kari

Kthemi bothet te qi nga mbrala